​​ការសិក្សាគឺជាមាគារតែមួយប៉ុន្នោះដែលអាចនាំមនុស្សទៅដល់សេចក្តីសុខបាន​ ដូចនេះហើយក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្លួនឲបានល្អ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s