កាគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស


ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

Advertisements

3 thoughts on “កាគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស”

 1. បង្ហាញពីរបៀបការបណ្ដុះបណ្ដាល​ និងការតំរងទិសនិយោជិត

  Like

 2. តើនាក់គ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយ
  ១.​ ចង្វាក់ផលិតកម្មមានកម្រិតខ្ពស់?
  ២.​ ការចាកចេញពីការងាររបស់បុគ្គលិកមានកំរិតទាប?
  ៣. ការនិយមឈប់របស់បុគ្គលិកមានកម្រិតទាប?
  ៤. កាបំពេញការងារមានកំរិតខ្ពស់?

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s