ច្បាប់


Family Law(ច្បាប់អាពាពិពាហ៏)

សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម

វិនិយោគនែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វិធានពាណិជ្ចកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ច្បាប់ស្តីអំពីសារពើរភណ្ឌ័

ច្បាប់ចរាចរណ៍

Advertisements

One thought on “ច្បាប់”

  1. ខ្ញូំសូមឱ្យមានការដាក់បញ្ចូូលកម្មវិធីទាក់ទងនឹងច្បាប់ឱ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះទាំង ច្បាប់ខ្មែរ និងច្បាប់បរទេស។ ចំពោះច្បាប់បរទេសសូមឱ្យដាក់បញ្ចូូលទាំងឯកសារជាអក្សរបរទេស និងទាំងអក្សរបកប្រែខ្មែរ។
    ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍អឺរ៉ុប ។នេះជាច្បាប់បរទេស ដូចច្នេះសូមជួយដាក់ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជាភាសាអង់គ្លេស និង សូមជួយបកប្រែជាភាសាខ្មែរផង។ សូមអភ័យទោសប្រសិនការស្នើសុំរបស់ខ្ញំុនេះមានការ ខុសឆ្គង​ត្រង់​ណាសូមអធ្យាស្រ័យផង។សូមអរគុណ!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s