ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ Fortuna


Fortuna New Collection

ការប្រកួតរវាងក្រុមនីមួយៗនៅកំពង់សោមមានការមមារញឹកខ្លាំងណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

ដោយសារមានក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជាច្រើនបានត្រូវបង្កើតឡើង។

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s