កិច្ច​ការ​១០​យ៉ាង​ដែល​សិស្ស​និស្សិត​គួរ​ធ្វើ


ដើម្បី​ជោគ​ជ័យ​ការ​សិក្សា​

ដើម្បី​ជោគ​ជ័យ​ការ​សិក្សា​

១. គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលាសិក្សា​​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព

២. ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​ទម្លាប់​ល្អ៖ មើល​មេរៀន ធ្វើ​កិច្ច​ការ​សាលា​ដែល​គ្រូដាក់​ឲ្យ និង​ មក​រៀន​ជា​ទៀង​ទាត់

៣. រៀន​ត្រូវមាន​ទិសដៅ​ជា​ស្រេច​ថា​ខ្លួន​ចង់​បាន​​ត្រឹម​ណា​

៤. ផ្ចង់​អារម្មណ៍​សិក្សា​និង​ស្តាប់​គ្រូ​ពន្យល់បើ​មិន​យល់​ត្រង់​ណា​ត្រូវ​ហ៊ាន​សួរ​ភ្លាម​

៥. កត់​ត្រា​ខ្លឹម​សារ​មេរៀន​សំខាន់​ៗ

៦. ធ្វើ​កិច្ច​ការ​សាលា​ដែល​គ្រូ​ដាក់​ឲ្យ​ ចូរ​ចង​ចាំ​ថា​គ្រូ​ដាក់​លំហាត់​ឲ្យ​ធ្វើ​គឺ​សុទ្ធ​តែ​មាន​មូល​ហេតុ។ មូល​ហេតុ​នោះ​គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ចេះដឹង។

៧. រំលឹក​មេរៀន​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ កុំ​រង់​ចាំរហូត​ជិត​ដល់​ថ្ងៃ​ប្រឡង​ទើប​មើល​មេរៀន

៨. រៀប​ចំរបស់​របរ​ឲ្យ​មានរបៀប​រៀប​រយ បែង​ចែក​កន្លែង​ទុក​ដាក់​របស់ ហើយ​ទុក​ដាក់​របស់​ឲ្យ​ត្រូវ​កន្លែង

៩. រៀន​ដោយ​មាន​ទឹក​ចិត្ត​ចង់​រៀន

១០. តាំង​ចិត្ត​រៀន​ តាំ​ងចិត្ត​ធ្វើ​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ ព្យាយាម​សិក្សា

ជោគ​ជ័យ​នៅ​ចំពោះ​អ្នក!

ដកស្រង់ចេញពី សាលារៀន salarean.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s